ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเข้างาน **KazzAwards2016** จำนวน50ท่าน

S__7282825

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีเข้างาน **KazzAwards2016**  จำนวน50ท่าน
เพียงท่านนำบัตรประชาชนมาแสดงหน้างานที่โต๊ะลงทะเบียนเพื่อรับบัตรเข้างานช่วง12.00-14.00น ถ้ามาในช่วงหลังเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิในการเข้างาน นิยสารKAZZต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วย แล้วพบกันในวันงานที่23พค2559

1.นางสาวศศิมณี ธนารักษ์
2.ภัทราวีย์ ณรงค์ฤทธิ์
3.นางสาว ขวัญใจ ธรรมจักร์
4.เบญจวรรณ วงศ์สุรินทร์
5.เอกรินทร์ ศรีสรัตถิกโสภณ
6.สาวกมลรัตน์ ปานอยู่
7.สุภาวดี พิมพา
8.เจนนิสา สุขสวัสดิ์
9.วัชรี อ่อนกำปัง
10.ปนัดดา ลุนลา
11.เอมอร รุ่งฤทัยวัฒน์
12.พิชญ์สินี วสุนธราธรรม
13.ปาหนัน ทรัพย์ธำรงค์
14.ชนิสร จันทะโส
15.รัตนาวดี ธรรมประเสริฐ
16.กัญยาณี รัตนศิลป์ชัย (แฮรี่)
17.วณิชยา ไพรวรรณ์
18.ปุณยาวีร์ ชลวณิชย์กุล
19.พิมพ์ชนก ตันเจริญ
20.พรรษวรรณ เสริมศรีโชติ
21.นีน่า อัศวลิขิตเพชร
22.นีรนุช ปิ่นขาว หนิง
23.รัชนีกร ชูมญี (ปูเป้)
24.ปิญชาน์ณัฐ ทองทุ่ง
25.กนกรดา นิ่มละมูล
26.นวลสวาท ธีรเดชอุดม
27.อนุสรา ชูเลิศ
28.ดวงกมล วิจารณ์
29.นางสาวประภา รุ่งเรืองนานา
30.ศิรดา บุญสม
31.ธนัญอรณ์ รุ่งเลิศแสงอรุณ
32.ชนัญญา ก๋ามี
33.จันทิชา ปรีชาธีระกุล
34.วีนัส วงษา
35. สุชาดา จำรูญ
36.อร่ามศรี มีพร้อม
37.ศิริวรรณ นิลโต
38.สุทธิพงศ์ บุญเจริญ
39.วาสนา ดำนุ่น
40.กนกพร พิทักษ์ศานต์
41.ชนกานต์ รุญเจริญ
42.ณัฐชา มูลสาคร
43.มัดหมี่ หยั่งทะเล
44.ธนากร สุขสงวน
45.ชื่อ วรศมน พานิชย์
46.นส.ธาริณี ศรีเหง่าขำ
47.วงศ์เดือน วังคะฮาต
48.กีรติ จิตรักธรรม
49.ศศิธร ผลทาน
50.รุ่งทิวา อินทอง

 

Facebook Comments