ผลรางวัล “นาฏราช” ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562

เนื่องด้วย สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ได้จัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราช คร้ังที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการตัดสินรางวัลด้านวิทยุโทรทัศน์ส่งเสริมการให้สาระความรู้ควบคู่ความบันเทิง ตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับคนทำงานในวิชาชีพนี้ต่อไป

โดยการตัดสินผลรางวัลจะมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ ให้กับผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดกับผู้ได้รับรางวัล ตลอดขั้นตอนการดำเนินการเก็บรวบรวมคะแนนจากผู้มีสิทธิลงคะแนนดำเนินการโดย บริษัท จีเอฟเค (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยการตลาดช้ันนำและได้รับการตรวจสอบจากPwC ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในงานประกาศผลรางวัลในระดับนานาชาติ อาทิ รางวัล Academy Awards โดยผลการลงคะแนนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับสูงสุด และรายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัด สิน รางวัลนาฎราช คร้ังที่๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ นี้มาจากการร่วมลงคะแนนของผู้มีสิทธิลงคะแนนในรอบคัดเลือก ซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวมคะแนนระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 22กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สำหรับขั้นตอนต่อไปซึ่งเป็นการลงคะแนนในรอบตัดสิน ผู้มีสิทธิลงคะแนนจะดำเนินการลงคะแนนระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม -3 กันยายน 2563 ทาง PwC ประเทศไทย เปิดบัตรลงคะแนนรอบตัดสินในวันที่ 7 – 10 กันยายน 2563 เพื่อสรุปผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ท้้งนี้ทางสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ได้จัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ ๑๑ ประจ าปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ BAAN RIG Studio ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD (On Air) เวลา 16.00 – 18.00 น.

รายชื่อผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินรางวัล“นาฏราช” ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ประกาศโดยไม่เรียงตามลำดับคะแนน (ผู้ที่ได้รับรางวัล เน้นตัวสีดำ)

รางวัลประเภทรายการวิทยุจำนวน 6 รางวัล

1) รางวัลสถานีเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

-สถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จาก บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด ออกอากาศทางFM 94.5 MHz
-สถานีวิทยุลูกทุ่งรักไทย ๙๐ จาก บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ออกอากาศทางFM 90.0 MHz
-สถานีวิทยุกรีนเวฟ 106.5 FM จาก บริษัท เอ -ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทาง FM 106.5 MHz
-สถานีวิทยุ อสมท FM 97.5 HMz Mellow 97.5 จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทาง FM 97.5 MHz
-สถานีวิทยุ อสมท ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทาง FM 95.0 MHz

2) รางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

-รายการ Monday มันดี เอกกี้-อ้อม จาก บริษัท เอ -ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทาง FM 106.5 MHz
-รายการ พุธทอล์ค พุธโทร จาก บริษัท เอ -ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางคลื่น EFM 94
-รายการลูกทุ่งรักไทย๙๐ จาก บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุลูกทุ่งรักไทย FM 90.0 MHz
-รายการ มหานครซีรีส์ จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz
รายการSong About เพลงนี้มีเรื่องเล่า จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท FM 97.5 HMz Mellow 97.5

3) รางวัลผู้จัดรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม

-คุณโสภัทร นาสวัสดิ์เละคุณศิวิลัย สมทรง รายการโสศรีขยี้ข่าว จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz
-คุณยุวดี เรืองฉาย (ปู โลกเบี้ยว) รายการ Wake up Thailand จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz
คุณกำภู ภูริภูวดล และคุณรัชนีย์ สุทธิธรรม รายการ มหานครนิวส์ 10 ข่าวเด่น จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz
-คุณวัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น รายการ Thinking ASEAN จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทาง FM 96.5 MHz Thinkingradio คลื่นความคิด
-ดร.นพ.จุฑารพ เพชระบูรณิน / คุณสรัลรัตน์ มณีสว่างวงศ์และคุณพัชราภรณ์ ชมกลิ่น รายการ Social Society จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทาง FM 96.5 MHz Thinkingradio คลื่นความคิด

4) รางวัลผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

-คุณวัชสัณห์ รักสงบ (DJ เต้) : รายการ ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จาก บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM 94.5 MHz
-คุณภัคพัต พิบูลย์ (ดีเจเบียร์ คิมหันต์)) : รายการ ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จาก บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM 94.5 MHz
-คุณสุทธิชัย สละประเวศน์ (ดีเจป๋ าหนุ่ม) : รายการ ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จาก บริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก FM 94.5 MHz
-คุณณัฏฐ์พล ไวยทิพย์ (ดีเจบอย) : รายการ BIG FM (Radio social) จาก บริษัท โกลบอล เรดิโอ โปรไฟล์ เน็ตเวิร์ก จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุเครือข่าย 30 สถานีทวั่ ไทย ตลอด 24 ชวั่ โมง
-คุณวิศวะ กิจตันขจร(DJ เป้) : รายการ กรีนเวฟ 106.5 FM จาก บริษัท เอ -ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทาง FM 106.5 MHz
-คุณพัชร์วรัชญ์ เพ่งรุ่งเรืองวงษ์(DJ ออย) : รายการลูกทุ่งรักไทย ๙๐ จาก บริษัท ช้างไท เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุลูกทุ่งรักไทย FM 90.0 MHz
คุณพงศธร จงวิลาศ (DJ เผือก)/ คุณศกุลตลา เทียนไพโรจน์ (DJ ต้นหอม) และ คุณคณาทิป สุนทรรักษ์ (DJ ลูกกอล์ฟ ) : รายการ พุธทอล์ค พุธโทร จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด ออกอากาศทางคลื่น EFM 94
-คุณคณัชชัย สุนทรเสรีกุล:รายการ ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz
-คุณกิตติภัค ทองอ่วม : รายการ Song About เพลงนี้มีเรื่องเล่า จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท FM 97.5 HMz Mellow 97.5

สถานีต่างจังหวัด

5) รางวัลสถานีท้องถิ่นข่าวและสาระยอดเยี่ยม

-สถานีวิทยุ อสมท จ.สตูล จาก สถานีวิทยุ อสมท (มหาชน) จ.ลำพูน ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ล าพูน FM 93.25 MHz
-สถานีวิทยุ อสมท จ.ชัยภูมิ จาก สถานีวิทยุ อสมท (มหาชน) จ.ชัยภูมิ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.สุรินทร์ FM 102.0 MHz
-สถานีวิทยุ อสมท จ.ก าแพงเพชร จาก สถานีวิทยุ อสมท (มหาชน) จ.กำแพงเพชร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ก าแพงเพชร FM 92.75 MHz
-สถานีวิทยุ อสมท อ.หลังสวน จ.ชุมพร จาก สถานีวิทยุ อสมท (มหาชน) จ.ชุมพร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท อ.หลังสวน จ.ชุมพร FM 104.75 MHz
สถานีวิทยุ อสมท จ.สุราษฎร์ธานี จาก สถานีวิทยุ อสมท (มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz
-สถานีวิทยุ อสมท อ.หลังสวน จ.ยะลา จาก สถานีวิทยุ อสมท (มหาชน) จ.ยะลา ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท อ.หลังสวน จ.ยะลาFM 102.5 MHz
-สถานีวิทยุ อสมท จ.สุรินทร์ จาก สถานีวิทยุ อสมท (มหาชน) จ.สุรินทร์ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.สุรินทร์FM 99.75 MHz

6) รางวัลสถานีท้องถิ่นเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยม

สถานีวิทยุ BIG FM จาก บริษัท โกลบอล เรดิโอ โปรไฟล์ เน็ตเวิร์ก จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุเครือข่าย 30 สถานีทวั่ ไทย ตลอด 24 ชวั่ โมง
-สถานีวิทยุ อสมท จ.ล าพูน จาก สถานีวิทยุ อสมท (มหาชน) จ.ลำพูน ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.ลำพูน FM 96.5 MHz
-สถานีวิทยุ จังหวัดนครศรีธรรมราช จาก สถานีวิทยุ อสมท (มหาชน) จ.นครศรีธรรมราช ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.เชียงราย FM 104.5 MHz
-สถานีวิทยุ อสมท อ.หลังสวน จ.ชุมพร จาก สถานีวิทยุ อสมท (มหาชน) จ.ชุมพร ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท อ.หลังสวน จ.ชุมพร FM 104.75 MHz
-สถานีวิทยุ อสมท จ.สุราษฎร์ธานี จาก สถานีวิทยุ อสมท (มหาชน) จ.สุราษฎร์ธานี ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท จ.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz

รางวัลประเภทรายการโทรทัศน์ จำนวน 10 รางวัล

1) รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม

-รายการไทยรัฐนิวส์โชว์ จาก บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง 32
รายการ ข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย จาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3
-รายการ ข่าวค่ำ จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD
-รายการ สนามข่าว 7 สี จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางช่อง 7 HD
-รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD

2) รางวัลรายการเล่าข่าวยอดเยี่ยม

-รายการ ข่าววันศุกร์ จาก บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
-รายการ บรรจงชงข่าว จาก บริษัทไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23
-รายการ คลุกข่าว เล่าประเด็น จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD
-รายการ คอข่าว จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางช่อง 7 HD
รายการเรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD

3) รางวัลรายการฮาร์ดทอล์คยอดเยี่ยม

รายการ ถามตรงๆกับจอมขวัญ จาก บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง 32
-รายการ เป็นเรื่องเป็นข่าว จาก บริษัท บางกอก มีเดียแอนด์บรอดคาสติ้ง จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV HD36)
-รายการ ตอบโจทย์ จาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3
-รายการ คนชนข่าว จาก บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ออกอากาศทางสถานีข่าว TNN16 ช่อง 16
-รายการโหนกระแส จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD

4) รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม

-คุณเขมสรณ์ หนูขาว รายการ ไทยรัฐนิวส์โชว์ จาก บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง 32
-คุณปรินดา คุ้มธรรมพินิจ รายการโชว์ข่าวเช้านี้ จาก บริษัท บางกอก มีเดียแอนด์บรอดคาสติ้ง จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV HD36)
-คุณขวัญชนก เจริญพะกุไพศาล รายการ TNN ข่าวค่ำ จาก บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ออกอากาศทางสถานีข่าว TNN16 ช่อง 16
-คุณช่อฟ้า เหล่าอารยะ รายการ ข่าวภาคค่ำ จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางช่อง 7 HD
คุณอริสรา กำธรเจริญ รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD

5)รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม

คุณภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ รายการ ไทยรัฐ นิวส์โชว์ จาก บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง 32
-คุณเสถียร วิริยะพรรณพงศา รายการเข้มข่าวค่ำ จาก บริษัทบางกอก มีเดียแอนด์บรอดคาสติ้ง จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV HD36)
-คุณบรรจง ชีวมงคลกานต์ รายการข่าวเวิร์คพอยท์ จาก บริษัทไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23
-คุณจามร กิจเสาวภาคย์ รายการ ข่าวค่ำ จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD
-คุณกรรชัย กำเนิดพลอย รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD

6) รางวัลสกู๊ปข่าวยอดเยี่ยม

-สกู๊ป “แกะรอยฆาตกรรมบิลลี่ จาก ไทยรัฐเจาะประเด็น” จาก บริษัท ทริปเปิลวี บรอดคาสท์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง 32
สกู๊ป “เมืองเหมือง ชะตาชุมชน ชะตาประเทศไทย” จาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3
-สกู๊ป “Disease X กับความเสี่ยงโรคติดเชื้อจากค้างคาว” จาก บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD
-สกู๊ป “วิกฤตปลาทูไทย ตอน ปลาทูไทยหายไปไหน” จาก บริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์คจำกัด ออกอากาศทางสถานีข่าว TNN16 ช่อง 16
-สกู๊ป “ตรวจสอบรุกที่ป่าชายเลนสร้างถนน-ท่าเทียบเรือ จ.ตรัง” จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางช่อง 7 HD

7) รางวัลเกมโชว์ยอดเยี่ยม

-รายการ THE GOLDEN SONG เวทีเพลงเพราะ จาก บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
ราการ MasterChef Thailand มาสเตอร์เชฟประเทศไทย ซีซั่น 3 จาก บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด ออกอากาศทางช่อง 7 HD
-ราการ ลูกทุ่งไอดอล จาก บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ออกอากาศทางช่อง 7 HD
-รายการ เดอะแร็ปเปอร์ จาก บริษัทไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23
-รายการ ไมค์หมดหนี้ จาก บริษัทไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23

8) รางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยม

-รายการ แฉ จาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด ออกอากาศทางช่อง GMM25
-รายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน จาก บริษทั เจ เอส แอลโกลบอล มีเดียจำกัด และบริษทั ทริปเปิ้ลทูจำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV HD36)
-รายการ I can see your voice นักร้องซ่อนแอบ จาก บริษัท ไทย บรอดคาสติ้งจำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23
-รายการอัจฉริยะเกินร้อย จาก บริษัท ไทย บรอดคาสติ้งจำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23
-รายการ ยินดีที่ได้รู้จัก จาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3

9) รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม

-คุณกิตติเชี่ยววงศ์กุล รายการ รู้ไหม ใครโสด จาก บริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
คุณสัญญา คุณากร รายการ ตามสัญญา จาก บริษัทบางกอก มีเดียแอนด์บรอดคาสติ้งจำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV HD36)
-คุณกันต์ กันตถาวร รายการ 10 FIGHT 10 จาก บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข 23
-คุณอโนชา ศิริจร รายการ ตามอำเภอจาน จาก บริษัท อัมรินทร์เทเลวิชนั่ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV HD ช่อง 34
-คุณสุวิกรม อัมระนันทน์ รายการ Perspective จาก บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด และบริษัท แบล็คดอท จำกัด ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD

10) รางวัลสารคดียอดเยี่ยม

-รายการ ปักหมุดสุดขอบโลก จาก บริษทั บางกอก มีเดียแอนด์บรอดคาสติ้งจำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี (PPTV HD36)
-รายการ ตามอำเภอจาน จาก บริษัท อัมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV HD ช่อง 34
-รายการ คนค้นฅน จาก บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD
รายการ “ถ้ำหลวง” สูญ-หา-เจอ-รอด-ฟื้น จาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3
-รายการ ตามรอยพระพุทธเจ้า 2 ไตรปิฎกคำสอนมีชีวิต จาก สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3

รางวัลประเภทละครโทรทัศน์ จำนวน 9 รางวัล

1) รางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม

-เพลงก่อนจะเช้า ขับร้องโดย : ธงไชย แมคอินไตย์, ศุภัคชญา สุขใบเย็น และ โรส ศิรินทิพย์ จากละครเรื่อง ก่อนอรุณจะรุ่ง ออกอากาศทางช่อง GMM25
-เพลงรักติดไซเรน ขับร้องโดย : พาริส อินทรโกมาลย์สุต และ ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์ จากละครเรื่อง รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน (My Ambulance)
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
-เพลงร้องไห้ครั้งสุดท้าย ขับร้องโดย : ศุภัคชญา สุขใบเย็น จากละครเรื่อง สามีสีทอง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV HD ช่อง 34
เพลงผิดหรือที่รักเธอ ขับร้องโดย : ใหม่ เจริญปุระ จากละครเรื่อง กรงกรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD
-เพลงสัญญากาสะลอง ขับร้องโดย : ไอซ์ ศรัณยู วินัยพานิช จากละครเรื่องกลิ่นกาสะลอง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD

2) รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม

-ใบไม้ที่ปลิดปลิว โดย เนปาลี (คุณวรรธนา วีรยวรรธน) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
-ภาตุฆาต โดย คุณศกุนกานต์ เวชชาชีวะ และคุณณิชาภัส ชนาดิศัย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
-สองนรี โดย คุณสนธยา สุชฎา ออกอากาศทางช่อง 7 HD
-สามีสีทอง โดย คุณวาสุเทพ เกตุเพ็ชร์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV HD ช่อง 34
กรงกรรม โดย คุณยิ่งยศ ปัญญา ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD

3) รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม

-เมียน้อย จาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด ออกอากาศทางช่อง GMM25
-รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน (My Ambulance) จาก บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
-ผู้บ่าวอินดี้ ยาหยีอินเตอร์ จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางช่อง 7 HD
-สามีสีทอง จาก บริษัท อัมรินทร์เทเลวิชนั่ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV HD ช่อง 34
กรงกรรม จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD

4) รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

-คุณภูศิลป์ วารินรักษ์ จากละครเรื่อง ดอกคูณเสียงแคน ออกอากาศทางช่อง GMM25
-คุณธิติ มหาโยธารักษ์ จากละครเรื่อง รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน (My Ambulance) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
-คุณพูลภัทร อัตถปัญญาพล จากละครเรื่อง สองนรี ออกอากาศทางช่อง 7 HD
คุณมนตรี เจนอักษร จากละครเรื่องกลิ่นกาสะลอง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD
-คุณนพชัย ชัยนาม จากละครเรื่อง ศรีอโยธยา 2 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทรูโฟร์ยู ดิจิตอลฟรีทีวี ช่อง 24

5) รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม

-คุณกมลชนก เขมะโยธิน จากละครเรื่อง ก่อนอรุณจะรุ่ง ออกอากาศทางช่อง GMM25
-คุณคัทลียา แมคอินทอช จากละครเรื่อง ภาตุฆาต ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
-คุณอัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ จากละครเรื่อง บ่วงสไบ ออกอากาศทางช่อง 7 HD
-คุณศรีริต้า เจนเซ่น จากละครเรื่อง เพลิงรักเพลิงแค้น ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD
คุณพิชชาภา พันธุมจินดา จากละครเรื่อง กรงกรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD

6) รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม

-คุณนิรุตติ์ ศิริจรรยา จากละครเรื่อง เมียน้อย ออกอากาศทางช่อง GMM25
-คุณธนภพ ลีรัตนขจร จากละครเรื่อง หัวใจศิลา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
-คุณซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ จากละครเรื่อง รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน (My Ambulance) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
คุณจิรายุ ตั้งศรีสุข จากละครเรื่อง กรงกรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD
-คุณเจมส์ มาร์ จากละครเรื่องกลิ่นกาสะลอง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD

7) รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม

-คุณพิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ จากละครเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
-คุณดาวิกา โฮร์เน่ จากละครเรื่อง รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน (My Ambulance) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
-คุณพีชญา วัฒนามนตรี จากละครเรื่อง สองนรี ออกอากาศทางช่อง 7 HD
-คุณอุรัสยา เสปอร์บันด์ จากละครเรื่อง กลิ่นกาสะลอง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD
-คุณเขมนิจ จามิกรณ์ จากละครเรื่อง ศรีอโยธยา 2 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทรูโฟร์ยู ดิจิตอลฟรีทีวี ช่อง 24

8) รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม

-คุณเอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข จากละครเรื่อง ใบไม้ที่ปลิดปลิว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
-คุณนฤเบศ กูโน และคุณภัทรนาถ พิบูลสวัสดิ์ จากละครเรื่อง รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน (My Ambulance) ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
-คุณศุทธสิทธิ์ เดชอินทรนารักษ์ จากละครเรื่อง สามีสีทอง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Amarin TV HD ช่อง 34
คุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จากละครเรื่อง กรงกรรม ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD
-คุณชุดาภา จันทเขตต์ จากละครเรื่อง หมอยาท่าโฉลง ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD

9) รางวัลละครยอดเยี่ยม

-ใบไม้ที่ปลิดปลิว จาก บริษัท วันสามสิบเอ็ด จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
-รักฉุดใจ นายฉุกเฉิน (My Ambulance) จาก บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31
-มธุรสโลกันตร์ จาก บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด ออกอากาศทางช่อง 7 HD
-VOICE สัมผัสเสียงมรณะ จาก บริษทั ทรูโฟร์ยูสเตชนั่ จำกัด ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทรูโฟร์ยู ดิจิตอลฟรีทีวี ช่อง 24
-กรงกรรม จาก บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD

สั่งซื้อ Kazz Magazine ได้ที่

Facebook Comments