KazzKids Star Contest 2017

มาร่วมโหวตผู้เข้าประกวด KazzKids Star Contest 2017
เพียงพิม KK ตามด้วยเลขผู้ประเข้าประกวดที่คุณชื่นชอบ
เช่น ต้องการโหวต เด็กหญิง ลลิตภัทร ให้พิม KK1
ส่ง SMS มาที่ 4678899
เพียงครั้งละ 3 บาท
ประกาศผลโหวตภายในงาน KazzKids STAR CONTEST 2017
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ShowDC

*** เริ่มโหวตได้ตั้งแต่วันนี้ – 3 สิงหาคม 2560 ***

ผู้เข้าประกวดที่มีผลโหวตอันดับที่ 1 จะได้รับรางวัล Poppular Vote และมีสิทธิได้ร่วมงานกับนิตยสาร KazzKids ส่วนผู้เข้าประกวดที่อยู่ในอับดับที่ 1-20 จะได้มีสิทธิเข้าร่วมประกวดโชว์ความสามารถพิเศษเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศและรองอันดับ1และ2 ภายในงาน KazzKids Star Contest 2017 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ShowDC

KK1 เด็กหญิง ลลิตภัทร ปวโรภาส – น้องกอข้าว
KK2 เด็กหญิง สิริกร ย่งหลี – น้องเกรซ
KK3 เด็กชาย.นัทธี  ฤทธิ์เนติกุล – ไจ่ไจ๋
KK4 เด็กหญิง มาลีรัตน์ วิบูลย์มาลีรัตน์ – แชมมี่
KK5 เด็กหญิง พิชญพัชร์ นิติกรกิตติพงษ์ – ดีด์ดีด์
KK6 เด็กหญิง ปพิชญา ณาระศักดิ์ – โดนัท
KK7 เด็กชาย ชนะพล วรวรรณ ณ อยุธยา – ไดมอนด์
KK8 เด็กหญิง ปุณยวีร์ ชิตมณี – ธัญญ่า
KK9 เด็กหญิง ปุญญิศา นุชน้อมบุญ – น้ำอิง &
เด็กหญิง ณิชาลฎา ฉัตรธรรมธร – มินนี่
KK10 เด็กหญิง วรินท์รัตน์ ยลประสงค์ – นิกี้
KK11 เด็กหญิง นาราภัทร วิเชียรเกื้อ – เนเน่
KK12 เด็กหญิง อภิสรา แซ่เตียว – บุ้งกี๋
KK13 เด็กหญิง บุตรี กัลย์จารึก – แบมแบม
KK14 เด็กหญิง โปรดปราน วิจิตรศิลป – พิตต้า
KK15 เด็กหญิง พลัฏฐ์ชญา ศรีสมโชติ – เพิร์ล
KK16 เด็กหญิง แพรวา โสภณรัตน์ – แพร
KK17 เด็กหญิง รชยา ชาญวิรวงศ์ – ฟาง
KK18 เด็กหญิง ชัชชญา ชาญวิรวงศ์ – เฟริน
KK19 เด็กหญิง ศิริกร เลขา – เฟิสท
KK20 เด็กหญืง นภัสสร ดวงแก้ว – โฟร์ท
KK21 เด็กหญิง ปิมสุภา น้อยลัทรี – มายด์เฟรนด์
KK22 เด็กหญิง มุธิตา จองสือ – มุกกี้
KK23 เด็กชาย วีรวิชญ์ สงค์ประเสริฐ – เมโม่
KK24 เด็กหญิง เมลีลีน ณัฐธยาน์ แอนเดรด – แมดดี้
KK25 เด็กหญิง อรฑินันท์ กรุดนิ่ม – โมบาย
KK26 เด็กหญิง เรยา คริสตี้ – เรย่า
KK27 เด็กชาย ทรงฤทธิ์ ติยุวภรณ์ – วินเนอร์
KK28 เด็กหญิง ณิชญาภัทร จันทร์ภิรมย์ – วีว่า
KK29 เด็กหญิง ยัสต์มิน โมฮัมมาดิ – ส้มตำ
KK30 เด็กหญิง พัชรณัฏฐ์ ภมรไมตรี – อุ๊กอิ๊ก
KK31 เด็กชาย อชิระ ไพศาล – เอเจ
KK32 เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา จันทรสุวรรณ – ไออุ่น
KK33 เด็กหญิง อาภาภัทร นันทชัย – นนนี่
KK34 เด็กหญิง อชิรญาณ์ ชมเชย – เอแคลร์
KK35 เด็กหญิง ฐิณ์ฐฐา อรรคเศรษฐัง – แจ๊สมิน
KK36 เด็กชาย อชิระพล จินะชัญโญ – อชิ
KK37 เด็กหญิง อภิชญา ทากลาาง – หญิง
KK38 เด็กหญิง นิชา ใจหลัก – จิวเวอรี่
KK39 เด็กหญิงชินาพร อนะมาน – อันนา

KK40 เด็กหญิง ณรินธรณ์ คำเอม – น้ำ
KK41 เด็กหญิง ศิรภัสสร พัตรปาน – โบเดล
KK42 เด็กชาย ณกร เจษฎาภัทรกุล – เก็ท
KK43 เด็กชาย กตัญญ์วัฒน์ ศรีสมโชติ – เควิน
KK44 เด็กหญิงพลอยไพริน สืบกุศล – พลอย
KK45 เด็กหญิง ของขวัญ รอดบุญเกิด – อองฟอง
KK46 เด็กหญิง กัณฑิชา พงษ์ชวลิต – เกรซ
KK47 เด็กหญิง นัทธ์หทัย นทีตานนท์ – ไอรีน
KK48 เด็กหญิง ปุณยนุช ชมแพ – ไอซ์
KK49 เด็กหญิง ภัทราพร คนซื่อ – แจน
KK50 เด็กหญิง น้ำฟุ้ง กิจสุบรรณ – แป้งทอด
KK51 เด็กหญิง อริสรา อู่ทอง – แอม
KK52 เด็กหญิง ริณระดีย์ เตชสินปวีณ – ข้าวหอม
KK53 เด็กหญิง สุชญา อภิชาธรณ์ – โมเดล
KK54 เด็กหญิง ณัฐวริญ บางเสน – พริม
KK55 เด็กชาย พุฒิธร กุสุมภ์ – พุทโธ
KK56 เด็กหญิง ธาริดารัตน์ ไรกลาง – มินน์ตรา
KK57 เด็กชาย อภิขัจ สุเมธานนท์ – ยูอิ
KK58 เด็กชาย โกเท็น บุรินพาณิชย์ – โกเท็น
KK59 เด็กหญิง ธฤตตะวัน เจริญสุข – ชิโกะ
KK60 เด็กหญิง รดา บุรินพาณิชย์ – ดาด้า
KK61 เด็กชาย ปรัตถ์ วรรณทิพย์ – ปันโจ
KK62 เด็กหญิง ธัญนันท์ ภูริเมธี – หนุน
KK63 เด็กชาย ภวัต ลีรเศรษฐากร – ออดี้
KK64 เด็กหญิง ปราณิสา แซ่กัง – หยู่หลี
KK65 เด็กหญิง ปุณรวี ตรีกนกวิทยา – โจลี่
KK66 เด็กชาย ณทัต รัตนประเสริฐ มอนเต้
KK67 เด็กหญิง ปัฐยฬุรี สุรพจน์พนิต – กรีน
KK68 เด็กหญิง ธิชา เอกบรรณศิลป์ – ธาม
KK69 เด็กหญิง พิมพ์ลภัส ศรีสมโชติ – เคที
KK70 เด็กหญิง วิมนมะนี กิตติคำมูน – นุ่น
KK71 เด็กหญิง จัสมิน พาลว์ – จัสมิน
KK72 เด็กหญิง เจสสิก้า พาลว์ – เจสสิก้า
KK73 เด็กหญิง ไฮดี้ ลักษมี เมาเออร์ชมิดท์ – ไฮดี้
KK74 เด็กหญิง มนัญชยา ชารุนันทกร – เบลล่า
KK75 เด็กชาย ดนัยณัฏฐ์ บุญโพธิ์ – ริวริว

Facebook Comments