นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา ปี 4 จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้าAdvertising Workshop Showcase 2017: ADMAZON

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา ปี 4 จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้าAdvertising Workshop Showcase 2017: ADMAZON

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า Advertising Workshop Showcase 2017: Admazon ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 – 15.30 น. ณ ห้องเดอะเรสซิเดนซ์ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด การสร้างตราสินค้า และการโฆษณาในสถานการณ์การตลาดจริง ซึ่งการนำเสนองานครั้งนี้เป็นการจำลองรูปแบบการทำงานในวงการโฆษณาแบบ Pitching โดยมีตัวแทนจากผู้สนับสนุนตราสินค้าเป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานนักศึกษากลุ่มที่ดีที่สุด ทั้งนี้นักศึกษากลุ่มที่ชนะจะได้รับประกาศนียบัตรจากผู้สนับสนุนตราสินค้าร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ในปีนี้เป็นการนำเสนองานภายใต้แนวคิด “ADMAZON” โดยปีนี้มีผู้สนับสนุนตราสินค้าทั้งหมด 4 ตราสินค้า ได้แก่ Albert Laurence School of Communication Arts – Assumption University, All Coco, Jaguar และ Namu Life ซึ่งแต่ละสินค้าจะมีพื้นที่เขตของแต่ละชนเผ่าเป็นของตนเอง ในแต่ละเขตจะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยการจะชนะใจลูกค้าและได้ครอบครองความเป็นหัวหน้าชนเผ่าในผืนป่าแห่งนี้ ต้องอาศัยการสื่อสารให้ตรงใจผู้บริโภคและการคิดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาที่เหมาะสม เพื่อนำมาปรับใช้กับตราสินค้าโดยในหนึ่งพื้นที่เขตจะมีเพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้นที่จะได้เป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภคหรือได้ครอบครองความเป็นหัวหน้าชนเผ่า

ในปีนี้กลุ่มที่ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า สำหรับตราสินค้า Albert Laurence School of Communication Arts – Assumption University ได้แก่ “กลุ่ม Stoner” ภายใต้แนวคิด “คิดDO ครบดี” สำหรับตราสินค้า All Coco ได้แก่ “กลุ่ม Mongkol” ภายใต้แนวคิด “All Coco, be real น้ำมะพร้าวจริงๆ ที่มาจากใจ” สำหรับตราสินค้า Jaguar ได้แก่ “กลุ่ม Teddy” ภายใต้แนวคิด “I-PACE, Change to charge, Smart to change” และสำหรับตราสินค้า Namu Life ได้แก่ “กลุ่ม Frigate” ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยน ป๊อป ปัง”

(ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวเปิดงาน Advertising Workshop Showcase 2017: ADMAZON)

(อาจารย์ภาควิชาการโฆษณาถ่ายภาพร่วมกัน อ. ดร. ณัทภัฏ ปั้นจาด, อ. ชุตินันท์ แก้วกาธร, อ. พิชญ์ณัฐ เนื่องจำนงค์, อ. ดวงพร สุพันธุ์วณิช, อ. จุฬามณี จันทรวรรณดี (หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา), (อ. ดร. ปรีชญา แม้นมินทร์, อ. อมฤตา รัตนภานพ, อ. ปรียาภรณ์ จันทร์สมบัติ, อ. ดร. ปาริชาติ วงศ์วีระนนท์ชัย, อ. อาภาศรี โสธรวิทย์) (เรียงลำดับจากซ้ายไปขวา)

(อาจารย์วุฒิชัย ชุณหสกุลโชค คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่ม Stoner)

(คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) มอบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่ม Mongkol)

(คุณชาญชัย มหันตคุณ กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด มอบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่ม Teddy)

(คุณเสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) มอบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่ม Frigate)

Facebook Comments