กระทรวงสาธารณสุขเตือน! สถานที่การแสดงคอนเสิร์ตหรือสถานที่มีการรวมกันของคนหมู่มากเสี่ยง ‘โรคไวรัสโคโรน่า’

กำลังเป็นที่วิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดมากทีเดียวสำหรับโรคไวรัสโคโรนำสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งทางกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้ให้คำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรค สำหรับสถานที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก เช่น การแสดงคอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา และสวนสนุก และขอให้ทุกคนปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค

คำแนะนำสำหรับผู้ดูแลการจัดกิจกรรมหรือสถานประกอบการ

 • ควรพิจารณาเลื่อนการจัดกิจกรรม จนกว่าสถานการณ์การระบาดจะคลี่คลายตามความเหมาะสม
 • เมื่อจัดงาน ควรมีระบบการคัดกรองผู้มีอาการทางเดินหายใจ เพื่อให้คำแนะนำแยกตัวจากผู้อื่น และ
  สวมหน้ากากอนามัย
 • จัดหาเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวน
  มาก เช่น ห้องสุขา ประตูทางเข้างาน จุดจำหน่ายตั๋ว จุดจำหน่ายอาหาร เป็นต้น
 • จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู
  ห้องน้ำด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ
 • จัดจุดปฐมพยาบาลให้การดูแลรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย โดยแยกผู้ป่วยออกจากกิจกรรมการรวมตัวนั้น
  รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการส่งกลับไปรักษาตัวที่บ้านหรือโรงพยาบาล
 • ควรลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น เพิ่มจำนวนรถที่นำประชาชนเข้างาน กระจายมุม
  จำหน่ายอาหาร
 • จัดหาหรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คำแนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคให้ผู้ร่วมกิจกรรม
  ทราบข้อมูล

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 • ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล และควรปฏิบัติตามหลัก
  สุขอนามัย
 • หากสงสัยว่าตนเองป่วย ควรงดเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก
 • หากสังเกตเห็นผู้ร่วมกิจกรรมมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่
  เพื่อขอรับหน้ากากอนามัยมาสวม
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการ

ซึ่งในวันที่ 5 มกราคม 2563 สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เป็นครั้งแรก จำนวน 41 ราย วันที่ 28 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีน
กระจายเกือบทุกเมือง (ยกเว้นเมือง Xizang หรือธิเบต) จำนวน 4,515 ราย อาการรุนแรง 976 ราย เสียชีวิต 106
ราย และมีรายงานผู้ป่วยยืนยันทั่วโลก จำนวนทั้งสิ้น 4,581 ราย
โดยวันที่ 28 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยยืนยันนอกประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ จำนวน 62 ราย ใน 16 ประเทศ
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีใต้สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส เครือรัฐออสเตรเลีย มาเลเซีย แคนาดา ไต้หวัน ราชอาณาจักรเนปาล เขตปกครองพิเศษฮ่องกง มาเก๊า
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ภาพจาก : unsplash

สั่งซื้อ Kazz Magazine เล่ม 161 ได้ที่

Facebook Comments