ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อนิตยสาร

– เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อนิตยสารแล้ว หากต้องการเปลี่ยนหน้าปกหรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ต้องทำการแจ้งภายใน 1 (หนึ่ง) วัน หากนิตยสารทำการจัดส่งไปแล้วไม่สามารถเปลี่ยนหรือยกเลิกคำสั่งซื้อได้

– การสั่งซื้อนิตยสารจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ลูกค้าได้กรอกข้อมูลครบถ้วน และทำการชำระเงินครบถ้วน (หากเป็นการโอนเงิน ต้องทำการแจ้งชำระเงิน)

– การจัดส่งนิตยสารจะส่งถึงมือลูกค้าภายใน 7-14 วันทำการ นับจากวันที่จัดส่งสินค้า ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอาจได้รับสินค้าช้ากว่าลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ในกรณีสั่งซื้อนิตยสารล่วงหน้าจะนับตั้งแต่วันที่สิ้นค้าจัดส่งสินค้า หากเกิดความผิดพลาดล่าช้าหรือไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราว เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออยู่นอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท ลูกค้าตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทเป็นอันขาด และลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น โดยบริษัทจะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน

– ในกรณีที่นิตยสารชำรุดเสียหาย อันเกิดจากการแพ็คนิตยสาร ลูกค้าต้องแจ้งให้ทราบโดยทันที หากสินค้าเกิน 3 (สาม) วัน นับจากวันรับนิตยสาร จะไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ หากเป็นการชำรุดเสียหายอันเกิดจากการขนส่งทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนคืนนิตยสาร

– ในกรณีขอคืนเงินทางบริษัทยินดีจะคืนเงินก็ต่อเมื่อ ลูกค้าไม่ได้รับนิตยสารเท่านั้น แต่ลูกค้าต้องได้ทำการกรอกข้อมูล และได้ชำระเงิน ถูกต้อง ครบถ้วน

– ในกรณีชำระนิตยสารรูปแบบโอนเงิน ลูกค้าต้องแจ้งชำระเงินภายใน 24 (สี่สิบสี่) ชั่วโมง หากลูกค้าไม่ทำการแจ้งชำระเงินตามเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อนิตยสาร

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line : @kazzmagazine